top of page

Verkoopsvoorwaarden

 

Algemene voorwaarden Hop Up Playground.

 

Artikel 1
Elke ondertekende bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

Artikel 2
De factuur moet betaald worden binnen de 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een interest van 10% per jaar worden aangerekend

Artikel 3
Indien de klant de bestelling annuleert,  de afspraken in de ondertekende offerte verbreekt of omwille van elke andere reden de afgesproken levering door tussenkomst of nalatigheid van de klant geen doorgang kan vinden zal er een schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag gevorderd worden.

Artikel 4
Goederen blijven eigendom van Blenders vzw tot deze volledig betaald zijn. Bij niet betaling kunnen goederen worden teruggevorderd. Vervoersonkosten hiervoor dienen door de klant te worden vergoed.

Artikel 5
Alle betwistingen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement Turnhout

Artikel 6
Door de in ontvangstneming van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de acht dagen na levering en alleszins voor de ingebruikname van de geleverde goederen schriftelijk melden aan de verkoper. 

Artikel 7 
Elk bezwaar tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na datum van factuur.

Artikel 8
De leveringstermijn op de bestelbon is indicatief. Indien de levering na deze datum plaatsvindt, kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding.

Artikel 9
De garantieperiode  voor de Hop Up trolley, de hoppers en toebehoren bedraagt 2 jaar. Normale slijtage van de onderdelen door gebruik vallen niet onder garantie. De onderdelen zijn niet krasbestendig en gevoelig voor contact met scherpe voorwerpen. Beschadigingen veroorzaakt hierdoor vallen niet onder garantie.

Artikel 10
Bij het gebruik van Hop Up dienen de veiligheidsrichtlijnen die meegeleverd worden met het product in acht genomen te worden. Schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van Hop Up kan niet verhaald worden op de verkoper of de producent. 

 

Algemene voorwaarden Hop Up Playlabs

 

Artikel 1
Om deel te kunnen nemen aan de open training is inschrijving vereist. Het is mogelijk een ingeschreven persoon te vervangen door iemand anders.  

Artikel 2
Het is mogelijk een inschrijving voor een training te annuleren tot twee weken voor de datum van de training. De annulerende persoon kan zich later opnieuw inschrijven voor een open training. Indien de ingeschrevene annuleert minder dan 2 weken voor de training of indien de ingeschrevene zonder te verwittigen niet aanwezig is op de training, kan de persoon inschrijven voor een latere training mits betaling van €80,00 exclusief btw.

Artikel 3
Cursusmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden. De deelnemers mogen cursusmateriaal niet aan derden afstaan of in gebruik geven. 

Artikel 4
Trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Het aantal deelnemers aan een training is minimum 8 en maximum 12. 

Artikel 5
Hop Up behoudt zich het recht voor indien nodig de locatie, en in geval van ziekte of overmacht de datum van de training te veranderen.
 

Tijd om te spelen.

Wil jij met je organisatie of instelling ruimte maken voor vrij spel, maar heb je nog wat vragen? Neem contact met ons op en kom alles te weten over onze Playgrounds, Workshops en Playdates.

bottom of page